11/2019 Nahal Tze'elim

נחל צאלים עליון, בריכת צפירה


2019-11_001.JPG
Tze'elim נחל צאלים עליון
2019-11_001.JPG

2019-11_002.JPG
Tze'elim נחל צאלים עליון
2019-11_002.JPG

2019-11_003.JPG
Tze'elim נחל צאלים עליון
2019-11_003.JPG

2019-11_004.JPG
Tze'elim נחל צאלים עליון
2019-11_004.JPG

2019-11_005.JPG
Tze'elim נחל צאלים עליון
2019-11_005.JPG

2019-11_006.JPG
Tze'elim נחל צאלים עליון
2019-11_006.JPG

2019-11_007.JPG
Tze'elim נחל צאלים עליון
2019-11_007.JPG

2019-11_008.JPG
Tze'elim נחל צאלים עליון
2019-11_008.JPG

2019-11_009.JPG
Tze'elim נחל צאלים עליון
2019-11_009.JPG

2019-11_010.JPG
Tze'elim נחל צאלים עליון
2019-11_010.JPG

2019-11_011.JPG
Tze'elim נחל צאלים עליון
2019-11_011.JPG

2019-11_012.JPG
Tze'elim נחל צאלים עליון
2019-11_012.JPG

2019-11_013.JPG
Tsfira בריכת צפירה
2019-11_013.JPG

2019-11_014.JPG
Tsfira בריכת צפירה
2019-11_014.JPG

2019-11_015.JPG
Tsfira בריכת צפירה
2019-11_015.JPG

2019-11_016.JPG
Tsfira בריכת צפירה
2019-11_016.JPG

2019-11_017.JPG
Tsfira בריכת צפירה
2019-11_017.JPG


Created by IrfanView